Prawo online

Umowa najmu

Umowa najmu lokalu czy mieszkania regulowana jest przepisami z Kodeksu Cywilnego. Automatycznie więc wszelkie spory wynikłe na podstawie takiej umowy opatrywane są przez Sąd Cywilny. Umowa najmu, by była ważna musi zawierać pełne dane obydwu stron, a więc wynajmującego i najmującego. Musi zawierać więc imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, ważny i aktualny adres zameldowania. Umowa najmu nie musi być zawierana ani przy świadkach, ani na drodze aktu notarialnego, musi być jednak odręcznie podpisana, a na dole należy wpisać datę zawarcia umowy i miejsce jej podpisania. Pozostałą treść jest kwestią uzgodnienia między wynajmującym i najmującym, z tym że należy podać metraż mieszkania, czy lokalu, wysokość czynszu i kaucji, sposób naliczania ewentualnych odsetek, a także czas na który spisana jest umowa. Właściciel może określić kwestii przebywani trzymania zwierząt, obowiązki najemcy, jak i jego prawa. Jeśli jednak tego nie uczyni, to mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w przypadku spraw spornych.